Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden - Gravisie (“Bezoekersnamenlijst”) 

Algemeen
Dit gedeelte van de Algemene Voorwaarden valt onder het totaal aan Overeenkomsten tussen Gravisie en Klant.

1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gebruikt:
• Gravisie (Nederland): de leverancier waarnaar in deze Algemene Voorwaarden wordt verwezen (“Bezoekersnamenlijst”);
• Klant: iedere persoon of rechtsinstantie waarmee Gravisie (“Bezoekersnamenlijst”) in gesprek is over afsluiting van een Overeenkomst of aan wie door Gravisie diensten worden verleend in de vorm van service Bezoekersnamenlijst
• Overeenkomst: elke overeenkomst, ongeacht de wijze waarop deze tot uitvoer wordt gebracht, tussen Gravisie. en Klant, elke amendering of aanvulling daarop en alle activiteiten, inclusief juridische acties, met betrekking tot voorbereiding van en uitvoering van bedoelde overeenkomst.
• Adviesdiensten: alle diensten in de vorm van training en consultatie die in het kader van een Overeenkomst worden verleend;
• Bezoekersnamenlijst Service: de programma’s die Gravisie levert aan een Klant tot gebruik door die Klant, zoals beschreven in de betreffende Overeenkomst;
• Services van Derden: De services zoals deze door Gravisie van tijd tot tijd kunnen worden aangeboden, maar die zijn ontwikkeld door een derde partij en die door deze partij worden ondersteund;
• Services: de Consulting Services en Bezoekersnamenlijst Service zoals beschreven in deze Definities.
• Sites: websites die door de klant worden onderhouden en met betrekking tot welke gebruik wordt gemaakt van de Bezoekersnamenlijst en/of ten behoeve waarvan (“Bezoekersnamenlijst”) diensten levert;
• Order: alle door een Klant bij (“Bezoekersnamenlijst”) , in het kader van een Overeenkomst, geplaatste orders.

2. Toepasbaarheid
a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing als de Klant diensten inkoopt van (“Bezoekersnamenlijst”) , hetzij langs elektronische weg hetzij in enige andere vorm.
b. Tenzij anders bepaald door aard of specifieke inhoud van een clausule in deze Algemene Voorwaarden, zijn de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden ook van toepassing voor overeenkomsten waarbij Gravisie (“Bezoekersnamenlijst”) niet optreedt als licentieverstrekker en/of service provider.
c. Gravisie (“Bezoekersnamenlijst”) wijst toepasbaarheid van algemene dan wel specifieke voorwaarden of bepalingen die door de Klant worden gesteld, met nadruk van de hand.
d. Op Services van Derden kunnen aanvullende dan wel afwijkende voorwaarden van toepassing zijn. De Klant zal in alle gevallen van deze afwijkende voorwaarden op de hoogte worden gesteld bij de offerte dan wel bevestiging van een opdracht.

3. Amenderingen en aanvullingen
a. Amenderingen en aanvullingen op bepalingen in een Overeenkomst of in deze Algemene Voorwaarden zijn alleen van toepassing indien schriftelijk vastgelegd door Gravisie (“Bezoekersnamenlijst”) en ondertekend door beide partijen. Ze zijn dan uitsluitend van betrekking op de desbetreffende bepaling.
b. Gravisie (“Bezoekersnamenlijst”) heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De contactpersoon van de Klant wordt schriftelijk van de wijzigingen op de hoogte gebracht ten minste één maand voordat de wijzigingen van kracht zijn. In dit geval heeft de Klant het recht om een overeenkomst te beëindigen zodra de nieuwe voorwaarden van kracht zijn. Ongeacht de criteria voor beëindiging en de beëindigende partij worden de kosten die de Klant heeft voldaan, niet gerestitueerd bij beëindiging.

4. Afsluiting van Overeenkomsten, offertes en specificaties
a. Alle offertes zijn 14 (veertien) dagen geldig.
b. Van afsluiting van een Overeenkomst is alleen sprake als en in zoverre Gravisie (“Bezoekersnamenlijst”) een Order schriftelijk of langs elektronische weg heeft geaccepteerd of als Gravisie (“Bezoekersnamenlijst”) op een Order levert.
c. De Overeenkomst wordt als afgesloten beschouwd ofwel op het moment dat de Klant zich door middel van bevestiging akkoord verklaart met de Algemene Voorwaarden of op het moment dat de Klant gebruik begint te maken van de geleverde Services.
d. Gebruikmaken van Services betekent impliciete akkoordverklaring met deze Voorwaarden.
e. Specificaties met betrekking tot door Gravisie (“Bezoekersnamenlijst”) te leveren Services worden altijd zorgvuldig opgesteld. Gravisie (“Bezoekersnamenlijst”) kan echter niet garanderen dat deze specificaties in alle gevallen voor 100% overeenkomen met de daadwerkelijk geleverde Services.

5. Prijzen
a. Alle prijzen van Gravisie (“Bezoekersnamenlijst”) zijn gebaseerd op de op dat moment actuele prijslijst. Prijzen zijn exclusief BTW en andere belastingen. Alle belastingen in verband met gebruik van de Services zijn voor rekening van de Klant. Prijzen worden gespecificeerd in Euro’s en door de Klant in Euro’s betaald.
b. In het geval van een Overeenkomst waarbij door de Klant periodieke betalingen worden voldaan, is Gravisie (“Bezoekersnamenlijst”) gerechtigd tot aanpassing van de betreffende prijzen en tarieven onder voorwaarde van schriftelijke berichtgeving één maand vooraf. Als de Klant niet akkoord gaat met de door Gravisie (“Bezoekersnamenlijst”) schriftelijk aangekondigde aanpassing van prijzen en tarieven, is de Klant gerechtigd tot beëindiging van de Overeenkomst door middel van schriftelijke opzegging binnen 7 (zeven) werkdagen vóór de datum waarop de prijs- of tariefaanpassing, zoals gemeld door Gravisie (“Bezoekersnamenlijst”) , van kracht zou worden.
c. Voor bepaalde Services geldt een kwartaal-, halfjaar- of jaartarief, dat aan het begin van elke periode, zoals overeengekomen, dient te worden voldaan. De bepalingen van Artikel 5.b zijn ook van toepassing op deze tarieven.
d. In het geval van gebruik van de Bezoekersnamenlijst op proef (gedurende een proefperiode), is de Klant Gravisie (“Bezoekersnamenlijst”) geen kosten verschuldigd, op voorwaarde dat de proefperiode beperkt blijft tot 14 (veertien) dagen. Na de proefperiode of na het verstrijken van het abonnement wordt de overeenkomst automatisch beëindigd. Dus géén verborgen kosten en géen automatische verlenging!
e. Als de service wordt beëindigd op verzoek van de Klant voordat de tracking is gestart maar buiten de restitutietermijn, brengt Gravisie (“Bezoekersnamenlijst”) de klant 50% van het bedrag van de overeenkomst in rekening voor de productie-, verkoop- en opstartkosten van de service. Als de service wordt beëindigd op verzoek van de Klant nadat de tracking is gestart, wordt het volledige bedrag van de overeenkomst in rekening gebracht.

6. Betalingen
a. De Klant betaalt Gravisie (“Bezoekersnamenlijst”) alle in rekening gebrachte bedragen volgens de betalingsvoorwaarden die op de factuur zijn aangegeven.
b. Alle bedragen die aan de Klant in rekening worden gebracht, moeten volledig worden voldaan, zonder kortingen of reducties.
c. Als de Klant de verschuldigde bedragen niet voldoet binnen de overeengekomen termijn, wordt rente over het uitstaande bedrag in rekening gebracht vanaf het einde van de betalingstermijn en volgens het op dat moment in Nederland geldende rentepercentage. Gravisie (“Bezoekersnamenlijst”) is in dat geval niet verplicht daarover vooraf kennisgeving te verstrekken.
d. Als de Klant verschuldigde bedragen niet voldoet na kennisgeving van in gebreke blijven, heeft Gravisie (“Bezoekersnamenlijst”) het recht opdracht te geven tot invordering van de uitstaande bedragen. In dat geval is de Klant verplicht tot volledige betaling van - naast het totale op dat moment uitstaande bedrag - alle juridische en extra kosten die Gravisie (“Bezoekersnamenlijst”) daardoor ten laste zijn gevallen, met inbegrip van kosten in rekening gebracht door externe deskundigen, plus eventuele proceskosten en alle kosten met betrekking tot invordering van de schuld of in verband met andere juridische stappen, waarbij voor al het hierboven genoemde een minimum geldt van 15 (vijftien) procent van het totale bedrag.
e. Als op enig moment twijfel ontstaat over de kredietwaardigheid van de Klant, heeft Gravisie (“Bezoekersnamenlijst”) het recht, alvorens (verdere) dienstverlening te verzorgen, betaling vooraf te eisen over de in de Overeenkomst vastgelegde minimumperiode.

7. Risico
a. Het risico van verlies of beschadiging van Servicekanalen of informatiedragers ten behoeve van Services die vallen onder de afgesloten Overeenkomst, gaat over naar de klant op het moment dat deze, of een door de Klant aangewezen persoon, de feitelijke beschikking daarover heeft.
b. De klant draagt het risico van verlies van of beschadiging aan alle via tele- of datacommunicatie en langs elektronische weg ter beschikking gestelde Services, informatie, bestanden en/of data.

8. Verplichtingen van de Klant
a. De Klant is verplicht Gravisie (“Bezoekersnamenlijst”) in alle gevallen tijdig te voorzien van informatie of data noodzakelijk voor een correcte uitvoering van de Overeenkomst en is gehouden in dat opzicht volledige medewerking te verlenen.
b. De Klant is verantwoordelijk voor gebruik en toepassing, binnen de eigen organisatie, van de door Gravisie (“Bezoekersnamenlijst”) geleverde Services, alsmede voor alle inspectie- en veiligheidsprocedures, geëigend systeembeheer en (gebruik van) databases.
c. Voor uitvoering van Consulting Services geeft de Klant Gravisie (“Bezoekersnamenlijst”) de beschikking over al het daarvoor noodzakelijke materiaal, tests en data, waarbij correctheid daarvan door de Klant wordt gegarandeerd. Gravisie (“Bezoekersnamenlijst”) is niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van onjuist gebruik of fouten in analyses, diagrammen, illustraties, databases of namen of fouten bij de convertering daarvan.
d. De Klant is verantwoordelijk voor beheer van actuele, waar nodig bijgewerkte contact- en factuurgegevens. De Klant heeft de plicht de aangewezen contactpersoon van de vereiste informatie en bevoegdheden te voorzien voor het vervullen van de plichten die in deze Overeenkomst zijn vastgelegd voor het contact met Gravisie (“Bezoekersnamenlijst”).

9. Tele- en datacommunicatie
a. Gravisie (“Bezoekersnamenlijst”) is niet aansprakelijk voor verlies van data dan wel Bezoekersnamenlijst Service of voor gevallen waarin de Klant geen gebruik kan maken van de Bezoekersnamenlijst service als gevolg van defecte of gebrekkig functionerende tele- of datacommunicatiefaciliteiten, ongeacht de specifieke aard van transmissie.
b. Als Gravisie. (“Bezoekersnamenlijst”) de Klant toegangs- of identificatiecodes ter beschikking stelt ten behoeve van dataverwerking en/of levering van de Services waarbij gebruik wordt gemaakt van tele- en datacommunicatiefaciliteiten, is de Klant verplicht zulke codes als vertrouwelijk te behandelen en deze alleen door te geven aan daartoe geautoriseerde leden van het eigen personeel.
c. Met betrekking tot tele- en datacommunicatie in het algemeen is de Klant verplicht zich te houden aan de door Gravisie (“Bezoekersnamenlijst”) voorgeschreven protocollen en/of specificaties en alle instructies die Gravisie (“Bezoekersnamenlijst”) in dat verband verstrekt.

10. Beveiliging en privacy
a. De Klant garandeert strikte conformering, nu en in de toekomst, aan alle wettelijke voorschriften met betrekking tot verwerking van persoonlijke gegevens, met name zoals bepaald in de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens of vergelijkbare regelingen en volledige naleving van alle voorschriften op het gebied van notificatie. Indien Gravisie (“Bezoekersnamenlijst”) daar om vraagt, zal de klant alle informatie daaromtrent onmiddellijk ter beschikking stellen. Gravisie (“Bezoekersnamenlijst”) voorziet in passende bescherming van persoonlijke gegevens voor zover dat op basis van momenteel ter beschikking staande technische middelen mogelijk is.
b. De Klant vrijwaart Gravisie (“Bezoekersnamenlijst”) van alle claims door derde partijen aan het adres van de Klant of Gravisie (“Bezoekersnamenlijst”) ten aanzien van schending van wettelijke voorschriften op het gebied van verwerking van persoonlijke gegevens, inclusief de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens en/of voorschriften met betrekking tot de periode waarover gegevens bewaard mogen dan wel moeten worden.

11. Intellectueel eigendom
a. Alle rechten van intellectueel dan wel industrieel eigendom op alle Services die volgens de bepalingen van de Overeenkomst worden ontwikkeld of ter beschikking gesteld, inclusief maar niet beperkt tot de Bezoekersnamenlijst Service en met inbegrip van analyses, ontwerpen, documentatie en rapporten, alsmede voorbereidend materiaal, zijn exclusief eigendom van Gravisie (“Bezoekersnamenlijst”) of de licentienemers van Gravisie (“Bezoekersnamenlijst”). De Klant heeft uitsluitend gebruiksrechten en beschikt alleen over de mogelijkheden die hem worden verleend volgens de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, andere algemene voorwaarden of anderszins. De Klant zal Services noch andere materialen op enige andere wijze dupliceren of kopiëren.
b. Het is de Klant niet toegestaan in de Services voorkomende handelsmerken, identificerende gegevens of andere informatie met betrekking tot auteursrechten, merknamen of intellectueel eigendom, te wijzigen of te verwijderen of enig gedeelte van gegevens met betrekking tot vertrouwelijkheid of geheimhouding te wijzigen of te kopiëren.
c. Gravisie (“Bezoekersnamenlijst”) vrijwaart de Klant voor alle juridische claims op basis van beschuldiging van inbreuk, door de Services, op rechten van intellectueel dan wel industrieel eigendom, op voorwaarde dat de Klant Gravisie (“Bezoekersnamenlijst”) onmiddellijk schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van zulke claims en behandeling van de zaak, ook waar het eventuele schikkingen betreft, aan Gravisie (“Bezoekersnamenlijst”) overlaat.
d. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien en in zoverre de betreffende schending van rechten het gevolg is van wijzigingen die de Klant heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen. Indien gerechtelijk wordt vastgesteld dat ontegenzeggelijk sprake is van schending door de Services van intellectuele dan wel industriële eigendomsrechten van derde partijen, of als er volgens Gravisie (“Bezoekersnamenlijst”) reden is om aan te nemen dat een dergelijke schending heeft plaatsgevonden, neemt Gravisie (“Bezoekersnamenlijst”) de geleverde Services terug, onder creditering van de aankoopprijs over de laatste factuurperiode.
e. Elke andere aansprakelijkheid of verplichting tot vrijwaring van de zijde van Gravisie (“Bezoekersnamenlijst”) in het geval van schending van intellectuele dan wel industriële eigendomsrechten vervalt als bedoelde schending het gevolg is van gebruik van de Services in gewijzigde vorm of op enige manier die afwijkt van het gebruik waarvoor de Services zijn ontwikkeld of bedoeld.

12. Vertrouwelijkheid
a. Beide partijen verbinden zich tot vertrouwelijke behandeling van de bepalingen in een Overeenkomst en van alle informatie met betrekking tot de andere partij waarvan zij in het kader van een Overeenkomst in kennis zijn gekomen. Deze verplichting tot vertrouwelijkheid heeft in elk geval betrekking op technische, financiële, operationele en bedrijfsmatige gegevens over de andere partij.
b. Onder informatie zoals in de eerste paragraaf bedoeld, valt niet het volgende:
i. informatie die al in het bezit was van de partij die erover beschikt op het moment dat die informatie door de andere partij werd verstrekt;
ii. informatie die algemeen bekend is;
iii. Informatie verkregen van een derde partij die het recht had zulke informatie te verstrekken of informatie die de partij die erover beschikt zelf heeft samengesteld zonder daarbij gebruik te maken van vertrouwelijke gegevens van de informatieverstrekkende partij.
c. De partijen zullen informatie zoals bedoeld in de eerste paragraaf niet gebruiken voor enig ander doel dan vervulling van verplichtingen voortkomend uit een Overeenkomst. De partijen zien erop toe dat dezelfde verplichting tot vertrouwelijkheid ook geldt voor eigen medewerkers en voor ingeschakelde derde partijen die toegang krijgen tot informatie zoals bedoeld in de eerste paragraaf.
d. Gravisie (“Bezoekersnamenlijst”) heeft het recht de informatie in zijn klantendatabase voor eigen marketingdoeleinden te gebruiken en de Klant op te voeren als referentie. Gravisie (“Bezoekersnamenlijst”) mag dergelijke informatie aan zijn partners overdragen als dit noodzakelijk is om het niveau van de Service te handhaven.
e. Gravisie (“Bezoekersnamenlijst”) draagt gegevens van de Klant niet over aan derden, tenzij dit noodzakelijk is om het systeem te onderhouden of de continuïteit van de Service te waarborgen.

13. Communicatie
a. De Klant is op elk moment verantwoordelijk voor correctheid en volledigheid van informatie die door of ten behoeve van de Klant op een Site of elders verstrekt wordt. Het is de Klant nadrukkelijk niet toegestaan gebruik te maken van openbaar toegankelijke Sites, software of services, al dan niet onder beheer van Gravisie  (“Bezoekersnamenlijst”), noch van netwerken waartoe de Klant toegang heeft via de Services van Gravisie (“Bezoekersnamenlijst”), voor activiteiten of uitingen die in strijd zijn met de wet, algemene gedragsregels of heersende moraal, of in strijd met de bepalingen van de Overeenkomst. Onder dergelijke, ongeoorloofde activiteiten en uitingen valt ondermeer het volgende:
i. Schending van rechten op werk dat beschermd is door patenten, auteursrechten, rechten van ontwerp of handelsmerken, of handelingen die anderszins een inbreuk vormen op de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij.
ii. Inbreken in andere computersystemen of websites, zonder geldige autorisatie, al dan niet door middel van het breken van toegangscodes (hacking) of zich toegang verschaffen via technische interventies waarbij gebruik wordt gemaakt van vervalste signalen of sleutels of een valse identiteit;
iii. Uitspraken doen die schadelijk, in strijd met de wet of misleidend zijn;
iv. Illegale distributie van materiaal;
v. Handelen in strijd met in dat verband geldende voorschriften en internationale regels.
b. De Klant vrijwaart Gravisie (“Bezoekersnamenlijst”) voor alle claims van derde partijen met betrekking tot schending van de bepalingen in paragraaf 13.a.

14. Beëindiging
a. Overeenkomsten voor een specifieke tijdsperiode, behalve in het geval van gebruik tijdens een proefperiode, worden na verstrijken van de oorspronkelijk overeengekomen periode automatisch beëindigd.
b. Als de Klant niet correct of tijdig voldoet aan enige verplichting voortkomend uit enige Overeenkomst, is de Klant daarmee automatisch in gebreke, zonder dat dit expliciet door Gravisie (“Bezoekersnamenlijst”) hoeft te worden gemeld. Gravisie (“Bezoekersnamenlijst”) heeft in dat geval het recht:
i. Uitvoering van alle activiteiten vastgelegd in de Overeenkomst te staken tot op het tijdstip waarop voldoende garantie bestaat voor nakoming van verplichtingen door de Klant;
ii. De betreffende Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
c. In het geval van al dan niet provisioneel uitstel van betaling, faillissement, sluiting of opheffing van het bedrijf van de Klant, worden alle Overeenkomsten met de Klant door wetswerking ontbonden.
d. In het geval van gehele of gedeeltelijke beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst is de Klant verplicht:
i. Alle exemplaren van Services of materialen die op dat moment in het bezit van de Klant zijn en die door Gravisie (“Bezoekersnamenlijst”) ter beschikking zijn gesteld in het kader van de Overeenkomst, aan Gravisie (“Bezoekersnamenlijst”) te retourneren of te vernietigen;
ii. Alle vertrouwelijke informatie met betrekking tot Gravisie (“Bezoekersnamenlijst”) die op dat moment in het bezit van de Klant is, ofwel aan Gravisie (“Bezoekersnamenlijst”) te retourneren (en die informatie tegelijkertijd uit het eigen computersysteem te verwijderen) of deze informatie onmiddellijk te vernietigen, Gravisie (“Bezoekersnamenlijst”) daarover te informeren en niet langer gebruik te maken van deze informatie.
e. Beide partijen hebben het recht de Overeenkomst door schriftelijke opzegging te beëindigen. Na de kennisgeving van de beëindiging is de Overeenkomst geldig tot het einde van de lopende factuurperiode, maar ten minste één maand.
f. De bepalingen in de Artikelen hierboven vormen geen beperking op de overige rechten waarop Gravisie (“Bezoekersnamenlijst”) op basis van de wet of de Overeenkomst aanspraak kan maken.

15. Overdracht van rechten
a. Gravisie (“Bezoekersnamenlijst”) kan en mag rechten en verplichtingen voortkomend uit enige Overeenkomst overdragen aan derde partijen.
b. De Klant kan en mag dat uitsluitend na schriftelijke toestemming vooraf door Gravisie (“Bezoekersnamenlijst”).

16. Aansprakelijkheid van Gravisie (“Bezoekersnamenlijst”)
a. BEHALVE INDIEN UITDRUKKELIJK ANDERS BEPAALD IN EEN AFZONDERLIJKE, ONDERTEKENDE EN GELDIGE VERKLARING VAN GRAVISIE (“BEZOEKERSNAMENLIJST”) AAN DE KLANT, WIJST GRAVISIE (“BEZOEKERSNAMENLIJST”) ALLE EXPLICIETE DAN WEL IMPLICIETE TOEZEGGINGEN, BELOFTEN EN GARANTIES MET BETREKKING TOT DE ONDER DEZE BEPALINGEN VERSTREKTE SERVICES VAN DE HAND, MET INBEGRIP VAN TOEZEGGINGEN, BELOFTEN EN GARANTIES TEN AANZIEN VAN CONDITIE, AANWEZIGHEID VAN APERTE OF LATENTE GEBREKEN, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-INBREUK, OF ENIGE IMPLICIETE GARANTIE WAT BETREFT INHOUD VAN INFORMATIE OF SYSTEEMINTEGRATIE.
b. Gravisie (“Bezoekersnamenlijst”) biedt geen garanties voor de Service ten aanzien van de integriteit of geschiktheid van de service voor speciaal gebruik door de Klant.
c. Gravisie (“Bezoekersnamenlijst”) geeft, onder aanhouding van de algemene geldigheid van voorgaande disclaimer, geen garanties dat de geleverde Services volledig vrij zijn van fouten.
d. Niets in deze Overeenkomst kan worden opgevat als uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor fatale ongevallen of persoonlijk letsel als gevolg van onachtzaamheid.
e. In geen enkel geval gaat de aansprakelijkheid van Gravisie (“Bezoekersnamenlijst”) ten opzichte van de Klant, in het geval van enige claim met betrekking tot de Overeenkomst, verder dan het totale bedrag aan betalingen, voldaan in het kader van deze Overeenkomst, voor één factuurperiode. Gravisie (“Bezoekersnamenlijst”) is niet aansprakelijk voor directe dan wel indirecte schade voor de Klant of enige andere partij, noch voor gevolgschade, incidentele, speciale of enige andere schade, inclusief maar niet beperkt tot schade door winstderving, fouten in de Website van de Klant, verlies van gegevens of derving van inkomsten, ook niet als Gravisie (“Bezoekersnamenlijst”) is gewezen op de mogelijkheid van zulke schade.

17. Overmacht
a. Geen van de partijen in deze Overeenkomst is aansprakelijk voor vertragingen of schades die worden veroorzaakt door obstakels die buiten de macht van Gravisie (“Bezoekersnamenlijst”) of de Klant liggen, in zoverre deze zaken redelijkerwijs niet konden worden voorspeld op het moment dat de Overeenkomst tot stand kwam, en in zoverre de effecten van deze omstandigheden redelijkerwijs niet konden worden vermeden of opgelost. Het kan obstakels betreffen zoals brand, oorlog, terreur, oproer, inbeslagname, ordeverstoringen, verbeurdverklaring, stakingen, bezetting, een boycot of een andere industriële actie, ook in het geval waarbij de partij van deze Overeenkomst hierbij is betrokken. De partij van deze Overeenkomst moet de andere partij van de Overeenkomst direct schriftelijk van het ontstaan en het ten einde komen van de overmachtsituatie op de hoogte stellen.
b. Waar sprake is van een situatie van overmacht gedurende een periode van 60 (zestig) dagen, hebben beide partijen het recht tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst, door middel van schriftelijke opzegging en op de overeengekomen manier, voor zoverre dat wordt gerechtvaardigd door de aard van de overmacht.
c. In het geval van overmacht heeft de Klant geen recht op compensatie voor schade of anderszins, ook niet als de situatie van overmacht voor Gravisie (“Bezoekersnamenlijst”) van voordeel zou zijn.

18. Van toepassing zijnde wetgeving
a. Op deze Algemene Voorwaarden, alsmede op alle Overeenkomsten, is de Nederlandse wetgeving van toepassing.
b. Niet van toepassing is het Weense Verkoopverdrag (CISG).
c. Op deze Voorwaarden is de Nederlandse wetgeving van toepassing. Mochten er conflicten ontstaan in verband met deze Overeenkomst, dan is de rechtbank van Alkmaar bevoegd om hierover uitspraak te doen.

Appendix A: Voorwaarden van de Bezoekersnamenlijst Service
Deze sectie van de Algemene Voorwaarden is onderdeel van de Overeenkomst die de Klant het recht geeft op gebruik van de Bezoekersnamenlijst Service en is van toepassing als de Bezoekersnamenlijst Service de Klant ter beschikking wordt gesteld door Gravisie (“Bezoekersnamenlijst”) of als de Klant gebruikmaakt van de Bezoekersnamenlijst Service.
Gebruiksovereenkomst Gravisie (“Bezoekersnamenlijst”) met betrekking tot de Bezoekersnamenlijst Service (de ‘Overeenkomst’)

De doelstelling van de overeenkomst
Deze overeenkomst wordt gesloten tussen Gravisie (“Bezoekersnamenlijst”) en de Klant, met betrekking tot het recht van de Klant om de Bezoekersnamenlijst Service (“Service”) te gebruiken die wordt aangeboden door Gravisie Door zich aan te melden voor de Service, verbindt de Klant zich aan de volgende voorwaarden.

Registratie
De Klant of vertegenwoordiger van de Klant registreert de Klant als gebruiker van de Service door het invullen van het aanmeldingsformulier voor de Service of het bestellen van de Service via een andere methode, waarbij de Klant akkoord gaat met deze Overeenkomst. Gravisie (“Bezoekersnamenlijst”) behoudt zich het recht voor de registratie van de Klant al dan niet te accepteren. Beide partijen verplichten zich om de vertrouwelijkheid van de verzamelde gegevens te waarborgen. De Klant is aansprakelijk voor alle zaken die zich voordoen in relatie tot de gebruikersaccount en het wachtwoord dat aan de Klant is verstrekt. De Klant verplicht zich om de Service te gebruiken volgens de wettelijke normen en de goede zeden.

Kosten en facturering
De Service wordt op basis van de actuele prijslijst aan de Klant in rekening gebracht. Als zich wijzigingen voordoen in de prijs van de Service, wordt de klant hiervan ten minste één maand voor het ingaan van de wijziging op de hoogte gebracht. Na de aangekondigde wijziging heeft de Klant het recht zijn abonnement op de Service te beëindigen vanaf de ingangsdatum van de gewijzigde prijs. De Klant betaalt de kosten vooraf. De vervaldatum voor de betaling is 14 dagen na de factuurdatum. Er is een BTW-tarief van 21% van toepassing.
Als de service wordt beëindigd op verzoek van de Klant voordat de tracking is gestart, brengt Gravisie (“Bezoekersnamenlijst”) de klant 50% van het bedrag van de overeenkomst in rekening voor de productie-, verkoop- en opstartkosten van de service. Als de service wordt beëindigd op verzoek van de klant nadat de tracking is gestart, wordt het volledige bedrag van de overeenkomst in rekening gebracht.
Voor de gratis probeer versie van Gravisie (“Bezoekersnamenlijst”) zijn geen kosten verschuldigt.

Leveromvang
Gravisie (www.bezoekersnamenlijst.nl) levert na akkoord op deze overeenkomst iedere eerste dag van de week (maandag) een gefilterd en bewerkt bestand van die bedrijven die uw website hebben bezocht in een periode van 7 dagen voorafgaande aan het rapport.

Looptijd en beëindiging
Gedurende de contractperiode, zal iedere week een dergelijk rapport door Gravisie (www.bezoekersnamenlijst.nl) worden gemaild naar het door u opgegeven emailadres. Na verstrijken van de periode wordt de overeenkomst automatisch beëindigd.

Serviceniveau
Gravisie (“Bezoekersnamenlijst”) streeft ernaar om de Service 24 uur per dag voor zijn klanten beschikbaar te houden, uitgezonderd tijdelijke onderbrekingen vanwege gepland onderhoud of onvoorziene technische problemen. Gravisie (“Bezoekersnamenlijst”) probeert zijn klanten 24 uur van tevoren van deze onderbrekingen op de hoogte te stellen via zijn webpagina’s of via e-mail.

De plichten van de klant
De Klant is verplicht zijn contact- en factuurgegevens up-to-date te houden. De Klant heeft de plicht de aangewezen contactpersoon van de vereiste informatie en bevoegdheden te voorzien voor het vervullen van de plichten die in deze Overeenkomst zijn vastgelegd voor het contact met Gravisie (“Bezoekersnamenlijst”).

De rechten en plichten van Gravisie (“Bezoekersnamenlijst”)
Gravisie (“Bezoekersnamenlijst”) heeft het recht de voorzieningen, beschikbaarheid en hardwarevereisten van de Service te wijzigen, toevoegen of verwijderen. Essentiële correcties naar aanleiding van fouten en wettelijke vereisten worden direct doorgevoerd. De Klant wordt zo snel mogelijk op de hoogte gebracht als door de gewijzigde, toegevoegde of gewijzigde gegevens veranderingen noodzakelijk zijn in de systemen van de Klant. Gravisie (“Bezoekersnamenlijst”) is niet aansprakelijk voor de mogelijke kosten die dit voor de Klant met zich meebrengt.
Gravisie (“Bezoekersnamenlijst”) behoudt het recht voor de Service op elk willekeurig moment te beëindigen als er redenen zijn om aan te nemen dat de Klant verzuimt de Overeenkomst na te leven.

De Klant is aansprakelijk voor eventuele schade die door het gebruik van de Service wordt toegebracht aan zichzelf, aan Gravisie (“Bezoekersnamenlijst”) of aan derden. Als op Gravisie (“Bezoekersnamenlijst”) de verplichting rust om de Klant te compenseren bij het niet nakomen van de verplichtingen van deze Overeenkomst of vanwege fouten of tekortkomingen, kan deze compensatie nooit hoger zijn dan het bedrag dat de Klant voor de Service betaalt gedurende één factuurperiode. Gravisie (“Bezoekersnamenlijst”) is niet aansprakelijk voor eventuele directe of indirecte schade, zoals winstderving, fouten op de website van de Klant, verlies van gegevens en omzet, beëindiging van de Service en de verliezen die hierdoor kunnen ontstaan, of schade aan eigendommen. Gravisie (“Bezoekersnamenlijst”) biedt geen garanties voor de Service ten aanzien van de integriteit of geschiktheid van de service voor speciaal gebruik door de Klant.

Eigendom van gegevens
Alle gegevens zoals deze door Gravisie (“Bezoekersnamenlijst”) op basis van de Overeenkomst met de Klant van de website(s) van de Klant worden verzameld, zijn eigendom van de Klant. De Klant is gerechtigd de gegevens te gebruiken in overeenstemming met de Overeenkomst. De gegevens zijn beschikbaar voor de Klant via de Bezoekersnamenlijst Service en het recht van de Klant op deze gegevens is beperkt tot de indeling en vorm zoals deze binnen de Bezoekersnamenlijst Service wordt weergegeven.

Gravisie (“Bezoekersnamenlijst”) zal de gegevens en archieven in ieder geval opslaan tijdens de duur van de contractperiode. Gedurende deze periode heeft de Klant toegang tot deze gegevens door middel van de Bezoekersnamenlijst Service. Gravisie (“Bezoekersnamenlijst”) mag de indeling van de gegevens en de gegevens zelf gebruiken om de Service voor de Klant mogelijk te maken en te verbeteren. Gravisie (“Bezoekersnamenlijst”) mag de geanonimiseerde gegevens gebruiken voor het doen van research. Gravisie (“Bezoekersnamenlijst”) zal gegevens van de Klant nooit aan derden leveren, met uitzondering van die overdracht noodzakelijk maken voor de levering of voortzetting van de Service. Gravisie (“Bezoekersnamenlijst”) kan de gegevens aan derden leveren indien Klant daarvoor vooraf expliciet toestemming heeft gegeven. Het recht op de gegevens door de Klant eindigt als deze Overeenkomst niet langer geldig is. De Klant is gerechtigd aan Gravisie (“Bezoekersnamenlijst”) te verzoeken aan het einde van de Overeenkomst de gegevens te verwijderen. Beide partijen verklaren onafhankelijk te opereren en alle noodzakelijke voorzieningen te hebben getroffen om toegang tot de gegevens en vertrouwelijke informatie veilig te stellen en te voldoen aan alle wettelijke bepalingen ten aanzien van het gebruik en toegang tot deze gegevens.

Marketing
Gravisie (“Bezoekersnamenlijst”) heeft het recht om de gegevens in zijn klantendatabase te gebruiken voor zijn eigen marketingactiviteiten. Gravisie (“Bezoekersnamenlijst”) mag dergelijke informatie aan zijn partners overdragen als dit noodzakelijk is om het niveau van de Service te handhaven. Gravisie (“Bezoekersnamenlijst”) draagt de klantgegevens niet over aan derden, tenzij dit noodzakelijk is om het systeem te onderhouden of de continuïteit van de Service te waarborgen. Gravisie (“Bezoekersnamenlijst”) mag de Klant als referentie gebruiken.

De geldigheid van de overeenkomst
Beide partijen hebben het recht de Overeenkomst middels een schriftelijke kennisgeving te beëindigen. Na de kennisgeving van de beëindiging is de Overeenkomst geldig tot het einde van de lopende factuurperiode, maar ten minste één maand. Gravisie (“Bezoekersnamenlijst”) heeft het recht het gebruik van de Service stop te zetten als de Klant de factuur op de vervaldatum nog niet heeft betaald. Gravisie (“Bezoekersnamenlijst”) heeft het recht de Overeenkomst zonder kennisgeving te beëindigen als de klant zijn uitstaande factuur nog niet heeft betaald twee weken na de verzenddatum van de betalingsherinnering als de Klant deze voorwaarden van de Overeenkomst schendt of als voor de Klant faillissement of surseance van betaling is aangevraagd, of als de Klant volgens een autoriteit in gebreke blijft ten aanzien van zijn plichten volgens de voorwaarden van deze Overeenkomst.

Gravisie (“Bezoekersnamenlijst”) heeft het recht de voorwaarden van deze Overeenkomst te wijzigen. De contactpersoon van de Klant wordt schriftelijk van de wijzigingen op de hoogte gebracht ten minste een maand voordat de wijzigingen van kracht zijn. In dit geval heeft de Klant het recht om de Overeenkomst te beëindigen zodra de nieuwe voorwaarden van kracht zijn. Ongeacht de criteria voor beëindiging en de beëindigende partij worden de kosten die de Klant heeft voldaan, niet gerestitueerd bij beëindiging.

Overmacht
Geen van de partijen in deze Overeenkomst is aansprakelijk voor vertragingen of schades die worden veroorzaakt door obstakels die buiten de macht van Gravisie (“Bezoekersnamenlijst”) of de Klant liggen, in zoverre deze zaken redelijkerwijs niet konden worden voorspeld op het moment dat de Overeenkomst tot stand kwam, en in zoverre de effecten van deze omstandigheden redelijkerwijs niet konden worden vermeden of opgelost. Het kan obstakels betreffen zoals brand, oorlog, terreur, oproer, inbeslagname, ordeverstoringen, verbeurdverklaring, stakingen, bezetting, een boycot of een andere industriële actie, ook in het geval waarbij de partij van deze Overeenkomst hierbij is betrokken. De partij van deze Overeenkomst moet de andere partij van de Overeenkomst direct schriftelijk van het ontstaan en het ten einde komen van de overmachtsituatie op de hoogte stellen.

Diversen
Afgezien van deze voorwaarden zijn de partijen gebonden aan de algemene voorwaarden van Gravisie. Op deze overeenkomst is de Nederlandse wetgeving van toepassing. Mochten er conflicten ontstaan in verband met deze Overeenkomst, dan is de rechtbank van Alkmaar bevoegd om hierover uitspraak te doen.