Gebruikersvoorwaarden

Gebruiksovereenkomst Gravisie met betrekking tot de Bezoekersnamenlijst (de ‘Overeenkomst’)

De doelstelling van de overeenkomst

Deze overeenkomst wordt gesloten tussen Gravisie (“Bezoekersnamenlijst”) en de Klant, met betrekking tot het recht van de Klant om de Bezoekersnamenlijst (“Service”) te gebruiken. Door zich aan te melden voor de Service, verbindt de Klant zich aan de volgende voorwaarden.

Registratie
De Klant of vertegenwoordiger van de Klant registreert de Klant als gebruiker van de Service door het invullen van het orderformulier voor de Service of het bestellen van de Service via een andere methode, waarbij de Klant akkoord gaat met deze Overeenkomst. Gravisie (“Bezoekersnamenlijst”) behoudt zich het recht voor de registratie van de Klant al dan niet te accepteren. Beide partijen verplichten zich om de vertrouwelijkheid van de verzamelde gegevens te waarborgen. De Klant is aansprakelijk voor alle zaken die zich voordoen in relatie tot de gebruikersaccount en het wachtwoord dat aan de Klant is verstrekt. De Klant verplicht zich om de Service te gebruiken volgens de wettelijke normen en de goede zeden.

Kosten en facturering
De Service wordt op basis van de actuele prijslijst aan de Klant in rekening gebracht. Als zich wijzigingen voordoen in de prijs van de Service, wordt de klant hiervan ten minste één maand voor het ingaan van de wijziging op de hoogte gebracht. Na de aangekondigde wijziging heeft de Klant het recht zijn abonnement op de Service te beëindigen vanaf de ingangsdatum van de gewijzigde prijs. De Klant betaalt de kosten vooraf. De vervaldatum voor de betaling is 14 dagen na de factuurdatum. Het hoge BTW-tarief is van toepassing.

Als de service wordt beëindigd op verzoek van de Klant voordat de tracking is gestart, brengt Gravisie (“Bezoekersnamenlijst”) de klant 50% van het bedrag van de overeenkomst in rekening voor de productie-, verkoop- en opstartkosten van de service. Als de service wordt beëindigd op verzoek van de klant nadat de tracking is gestart, wordt het volledige bedrag van de overeenkomst in rekening gebracht.

Service en Serviceniveau
Gravisie (“Bezoekersnamenlijst”) is een ‘Software as a Service’ (SaaS) oplossing. Gebruik van de Bezoekersnamelijst is slechts mogelijk door gebruik te maken van een internet browser die voldoet aan de volgende minimum eisen: gebruik van de laatste of voorgaande versie van gangbare internet browsers en gebruik van javascript. Voor een goede werking van de Bezoekersnamenlijst kan het gebruik van internet ‘cookies’ noodzakelijk zijn en de gebruiker stemt expliciet in met het gebruik van ‘cookies’ voor dit doel. Bezoekersnamenlijst streeft ernaar om de Service 24 uur per dag voor zijn klanten beschikbaar te houden, uitgezonderd tijdelijke onderbrekingen vanwege gepland onderhoud of onvoorziene technische problemen. Bezoekersnamenlijst probeert zijn klanten 24 uur van tevoren van deze onderbrekingen op de hoogte te stellen via zijn webpagina’s of via e-mail.

De plichten van de klant
De Klant is verplicht zijn contact- en factuurgegevens up-to-date te houden. De Klant heeft de plicht de aangewezen contactpersoon van de vereiste informatie en bevoegdheden te voorzien voor het vervullen van de plichten die in deze Overeenkomst zijn vastgelegd voor het contact met Bezoekersnamenlijst. De Klant is verplicht Bezoekersnamenlijst slechts te gebruiken voor enig wettelijk toegestaan doel of toepassing en ziet toe op het juiste gebruik van de verzamelde analysegegevens.

De rechten en plichten van Bezoekersnamenlijst
Bezoekersnamenlijst heeft het recht de voorzieningen, beschikbaarheid en hardwarevereisten van de Service te wijzigen, toevoegen of verwijderen. Essentiële correcties naar aanleiding van fouten en wettelijke vereisten worden direct doorgevoerd. De Klant wordt zo snel mogelijk op de hoogte gebracht als door de gewijzigde, toegevoegde of gewijzigde gegevens veranderingen noodzakelijk zijn in de systemen van de Klant. Bezoekersnamenlijst is niet aansprakelijk voor de mogelijke kosten die dit voor de Klant met zich meebrengt. Bezoekersnamenlijst behoudt het recht voor de Service op elk willekeurig moment te beëindigen als er redenen zijn om aan te nemen dat de Klant verzuimt de Overeenkomst na te leven.

De Klant is aansprakelijk voor eventuele schade die door het gebruik van de Service wordt toegebracht aan zichzelf, aan Bezoekersnamenlijst of aan derden. Als op Bezoekersnamenlijst de verplichting rust om de Klant te compenseren bij het niet nakomen van de verplichtingen van deze Overeenkomst of vanwege fouten of tekortkomingen, kan deze compensatie nooit hoger zijn dan het bedrag dat de Klant voor de Service betaalt gedurende één factuurperiode. Bezoekersnamenlijst is niet aansprakelijk voor eventuele directe of indirecte schade, zoals winstderving, fouten op de website van de Klant, verlies van gegevens en omzet, beëindiging van de Service en de verliezen die hierdoor kunnen ontstaan, of schade aan eigendommen. Bezoekersnamenlijst biedt geen garanties voor de Service ten aanzien van de integriteit of geschiktheid van de service voor speciaal gebruik door de Klant.

Eigendom van gegevens
Alle gegevens zoals deze door Bezoekersnamenlijst op basis van de Overeenkomst met de Klant van de website(s) van de Klant worden verzameld, zijn eigendom van de Klant. De Klant is gerechtigd de gegevens te gebruiken in overeenstemming met de Overeenkomst. De gegevens zijn beschikbaar voor de Klant via de Bezoekersnamenlijst en het recht van de Klant op deze gegevens is beperkt tot de indeling en vorm zoals deze binnen de Bezoekersnamenlijst wordt weergegeven.

Bezoekersnamenlijst zal de gegevens en archieven in ieder geval opslaan tijdens de duur van de contractperiode. Gedurende deze periode heeft de Klant toegang tot deze gegevens door middel van de Bezoekersnamenlijst. Bezoekersnamenlijst mag de indeling van de gegevens en de gegevens zelf gebruiken om de Service voor de Klant mogelijk te maken en te verbeteren. Bezoekersnamenlijst mag de geanonimiseerde gegevens gebruiken voor het doen van research. Bezoekersnamenlijst zal gegevens van de Klant nooit aan derden leveren, met uitzondering van situaties die overdracht noodzakelijk maken voor de levering of voortzetting van de Service. Bezoekersnamenlijst kan de gegevens aan derden leveren indien Klant daarvoor vooraf expliciet toestemming heeft gegeven. Het recht op de gegevens door de Klant eindigt als deze Overeenkomst niet langer geldig is. De Klant is gerechtigd aan Bezoekersnamenlijst te verzoeken aan het einde van de Overeenkomst de gegevens te verwijderen. Beide partijen verklaren onafhankelijk te opereren en alle noodzakelijke voorzieningen te hebben getroffen om toegang tot de gegevens en vertrouwelijke informatie veilig te stellen en te voldoen aan alle wettelijke bepalingen ten aanzien van het gebruik en toegang tot deze gegevens.

Marketing
Bezoekersnamenlijst heeft het recht om de gegevens in zijn klantendatabase te gebruiken voor zijn eigen marketingactiviteiten. Bezoekersnamenlijst mag dergelijke informatie aan zijn partners overdragen als dit noodzakelijk is om het niveau van de Service te handhaven. Bezoekersnamenlijst draagt de klantgegevens niet over aan derden, tenzij dit noodzakelijk is om het systeem te onderhouden of de continuïteit van de Service te waarborgen. Bezoekersnamenlijst mag de Klant als referentie gebruiken.

De geldigheid van de overeenkomst
Beide partijen hebben het recht de Overeenkomst middels een schriftelijke kennisgeving te beëindigen. Na de kennisgeving van de beëindiging is de Overeenkomst geldig tot het einde van de lopende factuurperiode, maar ten minste één maand. Bezoekersnamenlijst heeft het recht het gebruik van de Service stop te zetten als de Klant de factuur op de vervaldatum nog niet heeft betaald. Bezoekersnamenlijst heeft het recht de Overeenkomst zonder kennisgeving te beëindigen als de klant zijn uitstaande factuur nog niet heeft betaald twee weken na de verzenddatum van de betalingsherinnering als de Klant deze voorwaarden van de Overeenkomst schendt of als voor de Klant faillissement of surseance van betaling is aangevraagd, of als de Klant volgens een autoriteit in gebreke blijft ten aanzien van zijn plichten volgens de voorwaarden van deze Overeenkomst.

Bezoekersnamenlijst heeft het recht de voorwaarden van deze Overeenkomst te wijzigen. De contactpersoon van de Klant wordt schriftelijk van de wijzigingen op de hoogte gebracht ten minste een maand voordat de wijzigingen van kracht zijn. In dit geval heeft de Klant het recht om de Overeenkomst te beëindigen zodra de nieuwe voorwaarden van kracht zijn. Ongeacht de criteria voor beëindiging en de beëindigende partij worden de kosten die de Klant heeft voldaan, niet gerestitueerd bij beëindiging.

Overmacht
Geen van de partijen in deze Overeenkomst is aansprakelijk voor vertragingen of schades die worden veroorzaakt door obstakels die buiten de macht van Bezoekersnamenlijst of de Klant liggen, in zoverre deze zaken redelijkerwijs niet konden worden voorspeld op het moment dat de Overeenkomst tot stand kwam, en in zoverre de effecten van deze omstandigheden redelijkerwijs niet konden worden vermeden of opgelost. Het kan obstakels betreffen zoals brand, oorlog, terreur, oproer, inbeslagname, ordeverstoringen, verbeurdverklaring, stakingen, bezetting, een boycot of een andere industriële actie, ook in het geval waarbij de partij van deze Overeenkomst hierbij is betrokken. De partij van deze Overeenkomst moet de andere partij van de Overeenkomst direct schriftelijk van het ontstaan en het ten einde komen van de overmachtsituatie op de hoogte stellen.

Diversen
Afgezien van deze voorwaarden zijn de partijen gebonden aan de algemene voorwaarden van Gravisie. Op deze overeenkomst is de Nederlandse wetgeving van toepassing. Mochten er conflicten ontstaan in verband met deze Overeenkomst, dan is de rechtbank van Alkmaar bevoegd om hierover uitspraak te doen.